Privata stadsträd – värda att räkna med

Städer behöver träd och behovet ökar stadigt. De träd som står på privat mark är en viktig resurs som offentliga aktörer varken har koll på eller nämnvärt inflytande över. Blaz Klobucar, SLU Alnarp, har inventerat lignoser innanför staketen i Malmö och frågat ägarna om hur de ser på sina träd.

Äpple är det vanligaste trädet i de trädgårdar som ingick i undersökningen om träd på privat mark i Malmö.
Blaz Klobucar Foto: Privat

Malmö är en starkväxande stad omgiven av åkermark i toppklass. Här bor ungefär 330 000 människor och befolkningen ökar med cirka 6 000 personer per år. Stadens offentliga gröna miljöer är väl underhållna och väl använda. Efterhand som Malmö förtätas ökar stadens behov av gröna ytor och ekosystemtjänster.

I ett sådant läge kan det vara intressant att skaffa sig en bild av vad som döljer sig bakom de privata staketen, och kanske också fundera över möjligheten att inspirera och stötta tomtägarna i att ta hand om sina träd på bästa sätt. Ytmässigt är 23 procent av Malmö privat bostadsmark med krontäcke av 27-29 procent. Här finns enligt inventeringen cirka 120 000 träd, i snitt 8 träd per hushåll. De lagrar in ungefär 112 ton kol och tar upp 17 ton föroreningar per år. Äpple är det vanligaste trädet, andra fruktträd, tuja och syren är andra populära arter.

Träden minskar i antal

Såväl antal träd som krontäcke minskar på privat mark i Malmö. 37 procent av de tomtägare som deltog i studien hade planterat ett träd under den senaste femårsperioden, 57 procent hade tagit ner ett under samma period.

– Runt om i världen pågår urbana trädplanteringsprojekt för att öka krontäcket men i Malmö finns i nuläget inga sådana initiativ. Det finns heller inga regelverk som styr vad var och en kan göra med träden på sin egen tomt. Därför är ägarnas attityd till träden viktig, sade Blaz när han presenterade sina resultat under Träddagarna 2019 i Växjö.

Generellt kände trädgårdsägarna i undersökningen till att träd gör nytta exempelvis genom att skugga, lagra kol, producera syre och förbättra luftkvaliteten. De var också i hög grad positiva till att ta emot råd och hjälp angående skötseln av sina träd. Trädgårdsägare som tyckte om träd kunde nämna fler fördelar och hade också fler träd och större variation av arter än de som inte var lika begeistrade.


Om Träddagarna

Träddagarna, en konferens för alla som arbetar med träd, arrangeras årligen av Svenska Trädföreningen. I år hölls den i Växjö 6-7 november, ett arrangemang med 14 talare från när och fjärran som lockade ungefär 250 deltagare. Träddagarna 2020 kommer att äga rum i Uppsala den 4-5 november. Läs mer om Svenska Trädföreningen på deras hemsida.

Mer från Träddagarna 2019 hittar du här.

Konferensens organisatör Johan Östberg och Svenska Trädföreningens ordförande Peter Sandberg under Träddagarna 2019 i Växjö.

Text och foto: Berit Haggren