Nu kommer standard för utemiljö i vårdsammanhang

Åtskilliga studier visar på gröna miljöers positiva effekter på vår hälsa, inte minst vid olika sjukdomstillstånd. Men hur behoven i mötet med grönskan ser ut skiftar med patientkategori. Och alltför ofta får satsningar på utemiljö stryka på foten när pengarna gått åt till annat. Här kommer nya PTS Utemiljö in i bilden!

Den nya standarden ska testköras vid utbyggnad av Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

PTS står för Program för Teknisk Standard. Det är ett ledningssystem gällande hur olika typer av lokaler för sjukvård ska byggas och utformas. Poängen är att man med standarder gör rätt från början, vilket sparar både tid, pengar och människors hälsa. De flesta av landets sjukvårdshuvudmän samarbetar kring och använder sig av PTS.

Tills nyligen har PTS:s engagemang stannat vid husväggarna. Men såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att vi får de bästa vårdmiljöerna när vi ser inom- och utomhusmiljön som en helhet, och arbetar evidensbaserat med denna utifrån de aktuella patienternas specifika behov. Genom ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Program för Teknisk Standard finns nu premiärversionen av PTS Utemiljö, en standard för utomhusmiljö i vårdsammanhang.

– Vi ska testa den i skarpt läge vid ett större utbygge på Ryhovs sjukhus i Jönköping med byggstart i höst. Sedan följer utvärdering och eventuella justeringar, säger landskapsingenjör Robert Burman, driftchef och ansvarig för mark och trädgård på Region Jönköpings län.

Robert Burman har varit drivande i arbetet att få standarden på plats.
Robert Burman har varit drivande i arbetet att få standarden på plats.
Kontakten mellan ute och inne är viktig. Det här är en träningsträdgård vid en rehabavdelning.
Kontakten mellan ute och inne är viktig. Det här är en träningsträdgård vid en rehabavdelning.

Ger effektivare vård

Robert har under lång tid drivit att utemiljön ska bli en del av PTS. Han är väl insatt i den aktuella forskningen inom området, samarbetar med SLU och arbetar nära vårdpersonal vid utformning av olika avdelningars utemiljöer.

– Det är otroligt bra och viktigt att den kunskap som finns inom det här området nu kommer till konkret användning – att vi tar vara på de möjligheter som finns till en effektivare vård. Med standarder för utemiljön i vårdsammanhang säkerställer vi också att utemiljön finns med tidigt i processen vid planering av ny- och ombyggnation, och att den inte kan bantas bort för att andra delar blev dyrare än beräknat.

SLU-forskning har lagt grunden

När det gäller inomhusmiljöer har Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers i samarbete med PTS tagit fram evidensbaserade konceptprogram för till exempel vårdavdelningar och högteknologiska vårdmiljöer. För att nå det önskade läget, där inom- och utomhusmiljön ses som en helhet, har krävts motsvarande evidens och koncept på utomhussidan. Här har Anna Bengtssons forskning vid SLU, som delvis har skett i samarbete med Region Jönköpings län, varit avgörande.

Anna disputerade 2015 med avhandlingen From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments. Doktorsavhandlingen finns tillgänglig i Epsilons öppna arkiv. I mycket korta drag handlar doktorsarbetet om att undersöka hur man genom landskapsarkitektur kan utveckla vårdinrättningars utomhusmiljöer som resurs för patienternas/de boendes hälsa och välbefinnande. Det hela börjar i intervjuer med personal, boende och deras anhöriga på vårdboenden och mynnar ut i konkreta ramar och verktyg att använda i designprocesser, utifrån förutsättningarna på platsen och de aktuella användarnas önskemål och behov. Verktyget kallas QET, Quality Evaluation Tool, och är en viktig del i PTS Utemiljö.

Biologisk mångfald mår alla bra av. Sandplanteringar signerade Peter Korn är rika på växtarter och lockar många olika insekter.
Biologisk mångfald mår alla bra av. Sandplanteringar signerade Peter Korn är rika på växtarter och lockar många olika insekter.
Med forskning i ryggen går det att argumentera för att gröna miljöer är lönsamma på flera plan.
Med forskning i ryggen går det att argumentera för att gröna miljöer är lönsamma på flera plan.

Måste informera beslutsfattarna

För implementering av den nya standarden har en forskningssammanställning, Evidensbaserad design av utemiljö i vårdsammanhang, som Anna Bengtsson och några av hennes forskarkollegor på SLU tagit fram på uppdrag av Region Jönköpings län betydelse.

– Vi behöver forskningen i ryggen för att kunna argumentera för satsningar på en grön miljö. Utemiljöerna har varit lågt värderade, men med aktuell forskning och implementering av resultaten i vårt arbete kan vi höja deras värde. De kan då ställas mot andra intressen som också är viktiga, till exempel parkeringsplatser eller en bussgata. Vi måste förmedla till beslutsfattarna att det är lönsamt, på olika plan, att investera i uteplatser där man omsluts av grönska, ytor med stor biologisk mångfald, promenadstråk och även utsikt över grönska, säger Robert Burman.

Robert och Region Jönköpings län går nu vidare i forskningssamarbetet med SLU, i första hand gäller det en grönstrukturplan för Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och fördjupade undersökningar av evidensbaserad design av utemiljön på vissa avdelningar.

– Jag tycker det är jätteskoj med växter och att skapa vackra utemiljöer, men att jag genom ett medvetet arbetssätt kan göra något ytterligare för andra människors hälsa och välbefinnande ger så klart jobbet en djupare mening, avslutar Robert.

Alla bilder är från Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Text och foto: Berit Haggren