Välkommen till digitala yrkesseminarier!

Vecka 12 blir vårens stora kompetenshöjarvecka. Varje eftermiddag från måndag till fredag erbjuder FOR och Nordiska Trädgårdar ett digitalt yrkesseminarium. Ta chansen att lära mer om hållbar växtanvändning, träds värden och funktioner, hur man gynnar pollinatörer och vad som är smart att tänka på när man tar sig an en trädgård med historia. Plantskolorna inom LRF Trädgård är medarrangörer till måndagens och tisdagens seminarier: Säkrare växtetablering och Betydelsen av en levande jord. Välkommen!

Svenska plantskolor är medarrangörer till veckans två första seminarier.

 

Läs mer om deltagande och anmälan längst ner på sidan!


De två första seminarierna ingår i temat Hållbar växtanvändning
som handlar om att ge växterna bra förutsättningar från starten och framåt för bästa utdelning av insatt växtkapital. Båda seminarierna fokuserar på ämnena växtetablering och jordhälsa och bjuder på kunskap och konkreta tips om att förebygga skadegörare och undvika kostsamma reklamationer och bortfall.
Seminarierna vänder sig till dig som arbetar med växter, till exempel i rollen som projektör, beställare, anläggare, förvaltare, odlare eller slutanvändare. Seminarierna är framtagna i samarbete med svenska plantskolor.

Måndag 22 mars 12.45–16.20

Säkrare växtetablering

Med rätt växt av rätt kvalitet på rätt plats med en fungerande etableringshantering och förvaltning skapas förutsättningar för en hållbar växtanvändning. Men hur säkrar vi alla dessa steg?
Seminariet belyser kritiska punkter i arbetsprocessen med växtmaterial, från projektering till etablering. Du får insikt om hur växtmaterialet och dess inre och yttre kvaliteter inverkar på såväl etablering som gestaltning. Det gäller att välja rätt växt med de rätta kvaliteterna från början.
Att behålla växternas kondition under hela hanteringen från leverans fram till plantering och den första skötseln säkrar etableringen på anläggningen. Det gäller att förstå växternas fysiologi och behov av till exempel vatten, som plantskolorna gör. Under växtbesiktningen synliggörs misstagen. Det finns kunskap och erfarenheter att dra lärdom av allt för en säkrare etablering och hållbarare växtanvändning.
12.45 Insläpp och teknikkontroll
13.00 Välkommen och inledning
13.10 Hjälp vid växtval och beställning med nya växtverktyget Planter, Jenny Nilsson, FOR-rådgivare och trädgårdsingenjör, Sveplant AB
13.20 Växtmaterialets inre och yttre kvalitéer och dess inverkan på etableringen och fortsatt utveckling och fortbestånd. Växtprojekteringens betydelse ur ett förvaltarperspektiv – att välja rätt    växt från början, Tomas Lagerström, landskapsarkitekt och växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter AB
14.00 Kaffepaus 20 min
14.20 Växthantering före plantering – hur behåller man växternas goda kondition på anläggningen, Miriam Dovrén, plantskolist, Nya Eriksbo Plantskola, Köping
14.50 Bensträckare
14.55 Växthantering efter plantering – viktiga skötselaspekter för bra etablering, Miriam Dovrén
15.25 Bensträckare
15.30 Vanliga anmärkningar vid växtbesiktning, Kerstin Teutsch, landskapsarkitekt LAR/MSA, BEUM besiktningsman
16.00 Frågor och sammanfattning
16.20 Avslutning
Moderator: Berit Haggren, kommunikatör med trädgårdskompetens, A&B Haggren AB
Seminariet görs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola

Tisdag 23 mars 12.45–16.20

Betydelsen av en levande jord

Genom att sköta markens ekosystem och mikroliv gynnas växtligheten. Växternas samspel med jordbakterier och mykorrhizasvampar kan ge många fördelar, inte bara i skogen, utan även i odling och permanenta planteringar. Behovet av bekämpningsmedel, bevattning och gödsling minskar och svaga växter kan få ny växtkraft genom jordvitalisering.
Plantskolan Splendor Plant är långt framme med sin odlingsomställning och har värdefull verifierad kunskap att förmedla om hållbar växtodling, både i fält och på den slutliga växtplatsen. En god jordhälsa är ledstjärnan för alla föreläsare under seminariet. Kunskapen konkretiseras med exempel från verkligheten.
12.45 Insläpp och teknikkontroll
13.00 Välkommen och inledning
13.10 Markens mikroliv i gröna miljöer – fem års erfarenheter, Nils Andersen, hortonom, Splendor Plant AB
14.10 Kaffepaus 20 min
14.30 Mykorrhiza – en ekosystemtjänst, Kjell Hedberg, mykorrhizamykolog, Member of International Mycorrhiza Society, IMS, Stiftelsen Regenerativa Ekosystem
15.15 Bensträckare
15.20 Revitalising of trees trough introduction of beneficial soil biology – real world case study – Engelsbergs bruk, UNESCO world heritage site, Josef Carey, arborist, 59degrees AB. Josef föreläser på engelska
16.00 Frågor och sammanfattning
16.20 Avslutning
Moderator: Berit Haggren, kommunikatör med trädgårdskompetens, A&B Haggren AB
Seminariet görs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola

Onsdag 24 mars 12.45–16.20

De viktiga träden – fria eller fälla – hjälp till bra beslut

Träd har många viktiga funktioner och värden. Med genomtänkta avvägningar är det lättare att ta bra beslut. Behövs det fler träd? Hur kan träd bevaras och vilka träd måste tas bort? Detta kan vara några av de frågor man brottas med.
Med hjälp av dataprogrammet i–Tree går det att beräkna ett ekonomiskt värde på trädens ekosystemtjänster, till exempel hur mycket koldioxid de lagrar in, hur bra de renar luft och hur mycket de minskar mängden dagvatten som behöver omhändertas. Trädens betydelse för samhället blir tydligare och lättare att kommunicera. i–Tree är ett gratis verktyg i användning som fler kan ha nytta av. Kalmar kyrkogårdsförvaltning är en av pionjärerna i detta arbete.
Skriften Fria eller Fälla är en samlad kunskapsbank och vägledning för träd i offentliga miljöer som många använder för att få veta hur de kan värdera trädens sociala, biologiska och kulturhistoriska värden. Skriften är under revidering med ytterligare kunskap. Seminariet berättar om de viktigaste uppdateringarna – checka av er kunskap!
12.45 Insläpp och teknikkontroll
13.00 Välkommen och inledning
13.10 i-Tree – vad är trädens ekosystemtjänster värda? – genomgång av datorprogrammet, Johan Östberg, trädkonsult, Östberg AB
13.45 Bensträckare
13.50 Så här används i-Tree av Kalmar kyrkogårdsförvaltning för att öka medvetenheten bland politiker och allmänhet, Birgitta Linåker, chef för begravningsverksamheten, Kalmar pastorat
14.20 Fikapaus 20 min
14.40 Fria eller Fälla – reviderad metod för att visa på trädens många värden, Karin Sandberg, nationell koordinator för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Johan Östberg
15.25 Bensträckare
15.30 Kontakten med myndigheter – hur kan Fria eller Fälla bidra till bättre och snabbare beslut? Johan Östberg och Karin Sandberg
16.00 Sammanfattning och frågor
16.20 Avslutning
Moderator: Emelie Uddenberg, biolog på Länsstyrelsen i Västmanlands län
Seminariet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län

Torsdag 25 mars 12.45–16.30

Gynna pollinatörerna i tätorterna

De pollinerande insekternas tjänster är ovärderliga för vår matförsörjning. En tredjedel av landets vilda bi- och humlearter är hotade enligt Artdatabanken. Hotas de, hotas vi. Det är hög tid att ta gemensamma tag för pollinatörerna. Vi kan alla bidra!
Och mycket kan göras i våra tätorter. Med medvetna åtgärder och ändrade skötselmetoder i natur- och grönområden, parker, trädgårdar och även på balkonger kan pollinatörer gynnas. Det behövs mer nektar- och pollenväxter, men även annat, som boplatser och fungerande spridningsvägar. Kunskapen breddas.
Seminariet lär mer och berättar om projekt både i Sverige och England. Professorn och forskaren Dave Goulson vet hur viktiga insekterna är, de är både hans passion och karriär. Här kan ni inhämta kunskap och inspiration för fler medvetna satsningar för pollinerande insekter till era egna verksamheter.
12.45 Insläpp och teknikkontroll
13.00 Välkommen och inledning
13.10 Därför behöver vi gynna pollinatörerna, Lotta Fabricius Kristiansen, Nätverket Pollinera Sverige
13.20 Saving our insects – evidence of decline and how to provide beneficial conditions for          them. Dave Goulson, Professor of Biology at University of Sussex. Dave föreläser på engelska
13.55 Bensträckare
14.00 Intensiv kontra extensiv skötsel av grönytor – hur påverkar det insekterna? Studier från The Lawn projektet, Karin Ahrné, konsult, Artdatabanken, SLU
14.30 Fikapaus 20 min
14.50 The best plants for pollinating insects – new research, Dave Goulson
15.10 Nationalstadsparken – en pollinerarvänlig zon med näringsställen, boplatser, skydd och konnektivitet, Göran Wiklund, hållbarhetskonsult U&We/Bin i stan
Hyra bikupa – ett sätt att profilera miljöarbetet, Göran Wiklund
15.45 Bensträckare
15.50 Operation rädda bina – exempel från satsningar i olika kommuner, Jenny Ekman, projektledare och biolog, Naturskyddsföreningen
16.10 Sammanfattning och frågor
16.30 Avslutning
Moderator: Isak Isaksson, biolog, Naturskyddsföreningen
Seminariet görs i samarbete med Naturskyddsföreningen

Fredag 26 mars 12.45–16.30

Att ta sig an en trädgård med historia

Alla trädgårdar har sin historia och trädgården behöver varken vara stor eller riktigt gammal för att ha sitt eget signum – en trädgårdssjäl – värd att bevara och förvalta. Seminariet tar avstamp i Enaforsholm fjällträdgård, en donationsgård med försöksträdgård i zon 8, som planerades av Sven Green och anlades i mitten av 1900-talet. Hos förvaltaren Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, har en ny ansvarig akademihortonom tillträtt och frågorna är många. Hur ska man tänka när man tar sig an en trädgård med unik historia? Man vill göra så rätt som möjligt. Men vad är rätt och hur ska man prioritera?
Det här är ett seminarium för alla med intresse för trädgårdshistoria – generellt eller specifikt, praktiskt eller teoretiskt – för att få vägledning i sitt arbete. Många av Sveriges främsta inom området föreläser och finns på plats. Det blir konkreta exempel från verkligheten och pågående projekt. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där du har möjlighet att ställa egna frågor – ett tillfälle att ta vara på!
12.45 Insläpp och teknikkontroll
13.00 Välkommen och inledning
13.10 När man får en trädgård i famnen – exempel Enaforsholm fjällträdgård, Linda Cederlund, akademihortonom, KSLA
13.20 Trädgårdsvård – tillvägagångssätt och värdet av att söka trädgårdens själ, Marie Löfgren, hortonom och trädgårdsantikvarie, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
13.55 Bensträckare
14.00 Välja framtidsväg – vårdprogram, förvaltning och skötsel med exempel från Lärkastugan, Sollerön, Helena Kåks, trädgårdsmästare och projektledare, Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet
14.20 Fikapaus 20 min
14.40 Järnvägens trädgårdar – dess historia och växtval, Fredrik Fogelberg, hortonom och agronomie doktor, Research Institutes of Sweden, RISE
15.00 Växters historia – rätt växt för rätt plats, Henrik Morin, Programmet för odlad mångfald, Pom
15.20 Bensträckare
15.25 Dokumentation av hantverkskunskap – att uppmärksamma det självklara, Tina Westerlund, trädgårdsmästare och universitetslektor, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
15.45 Att berätta den försvunna trädgårdens historia, Inger Olausson, hortonom och hortikulturhistoriker, Inst. för kulturvård, Göteborgs universitet
16.05 Bensträckare
16.10 Frågor och paneldiskussion
16.30 Avslutning
Moderator: Linda Cederlund, akademihortonom, KSLA
Seminariet görs i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

Såhär går seminarierna till:

Seminarierna kommer att livesändas digitalt från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, via Zoom eller Teams. Programmen laddas ner i förväg men är kostnadsfria att använda. Om Coronaläget tillåter kommer det att finnas möjlighet för en mindre publik att delta på plats. Ni anger i anmälan om ni är intresserade och med kort varsel kan vara på plats hos KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm.

Anmälan

Ni anmäler er via FORs hemsida www.for.se senast den 15 mars. Fyll i alla uppgifter som namn, företag/organisation, e-post och mobilnummer och gällande faktureringsadress och ref.nr. Faktura skickas med e-post. För e-fakturering anger ni organisationsnummer och GLN-kod i anmälan.
Efter er anmälan får ni en automatisk bekräftelse. Strax innan seminarierna skickas anslutningslänk och mer information om ert seminariedeltagande till er personliga mejladress. Anslut till seminarierna i god tid för att undvika krångel med tekniken. Seminarierna spelas in. Anmälan är bindande.

Kostnad

Varje seminarium kostar 1 290 kr per person. Studentpriset är 890 kr. Ingen moms debiteras, eftersom FOR är en ideell förening och momsbefriad.

Mängdrabatt – att delta i tre eller flera seminarier

Deltar du i tre eller fler seminarier eller om ni är tre eller fler personer från samma företag som deltar under seminarieveckan betalar du 990 kr per person och seminarium.

I priset ingår även fritt inträde till den digitala trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar 25–28 mars 2021. Personlig rabattkod skickas i informationsmejlet. Läs mer om trädgårdsmässan på www.for.se och på www.tradgardsmassan.se

Frågor

liselotte.bjorkman@for.se 070-293 30 85

Välkommen att delta!