Så ska växternas namn skrivas!

Hur ska man egentligen skriva namn på växter med växtförädlarrätt eller varumärkesskydd? Vid handel med de här växterna finns lagar och en internationell nomenklaturkod som det av flera skäl är viktigt att följa. LRF Trädgård/Plantskola har nu antagit riktlinjer för hur namnen ska skrivas. De kommer att tillämpas på bred front från årsskiftet 2016/2017.

Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E (‘BLo D’PBR), blåbärstry ANJA® E. Foto: E-planta/Bo Andersen

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra och förenkla för både plantskoleföretagen och andra i branschen samt att undvika att brott begås av misstag. Skrivsättet ska främja tydlighet, stabilitet och standardisering vid namnsättning. Det ska också visa sortskydd i form av växtförädlarrätt respektive varumärke. För att skriva enligt riktlinjerna på etiketter med mera krävs att namnen kontrolleras och i många fall även att de förkortas på ett konsekvent sätt. Detta arbete utförs av ansvariga för SvePlantInfo som beräknar att det kommer att vara klart inför årsskiftet 2016/2017.

Handelsbeteckning/varumärke

Handelsbeteckning/varumärke ska skrivas så att det avviker typografiskt från resterande del av namnet. LRF Trädgård/Plantskola använder kapitäler (versaler på gemeners höjd) till detta. Om det är tekniskt omöjligt att skriva kapitäler (vilket gäller här på Växtforum) ska ett typsnitt som avviker användas, t ex versaler. Sortnamn skrivs inom enkla anföringstecken efter artepitetet om det finns, annars efter släkte. När det finns ett varumärke ska sortnamn stå med enkla anföringstecken inom parentes efter varumärket.
Ex. Geranium ROZANNE® (’Gerwat’ PBR)
Ex. Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E (‘BLo D’PBR)

Ett varumärke ska alltid följas av sortnamnet. Varumärken kan nämligen inte användas som ersättning för en varas namn. Utan sortnamn finns risk att varumärket uppfattas som växtens generiska namn och varumärket riskerar att degenerera. Det innebär att varumärket inte längre har varumärkesrättsligt skydd.

Dessutom säger växtförädlarrätten att sortnamnet (den benämning som växtförädlarrätten är sökt under) ska framgå vid försäljning. Om så inte sker är det ett brott mot växtförädlarrätten och det blir svårt att hävda att denna gäller. Sortnamnet är också en garanti för att rätt växtmaterial levereras.

Varumärkesskydd

Ett registrerat varumärke följs av ett upphöjt (om tekniskt möjligt), inringat R, ®. Symbolen tillhör inte det vetenskapliga namnet men vi väljer att skriva ut den, då det är en fördel för förädlarna, för dem som odlar och för dem som handlar med sorterna. Symbolen ® visar att sorten är skyddad och brott behöver inte begås av misstag. Den talar dock inte om i vilka länder varumärket är skyddat. Enligt våra riktlinjer skrivs symbolen ut om skydd finns i Sverige (gemenskapsvarumärke eller svenskt varumärke).

Det är viktigt att kontrollera varumärkesskyddet i varumärkesmyndigheternas register när sorter med varumärke läggs in i systemen. Det förekommer att förädlare lägger till symbolen utan att ha registrerat varumärket.

Om man avser att skydda en sort eller om man sökt varumärkesskydd men detta ännu inte registrerats, kan man skriva ett upphöjt TM, TM (trademark). Detta skrivsätt har vi valt att endast ange på våra egna svenska sorter då denna information ändras förhållandevis snabbt.

Växtförädlarrätt

Om sorten är skyddad med växtförädlarrätt ska sortnamnet följas av ett upphöjt (om tekniskt möjligt) PBR, PBR (Plant Breeders Right). Symbolen tillhör inte det vetenskapliga namnet men vi väljer att skriva ut den, då det är en fördel för förädlarna, för dem som odlar och för dem som handlar med sorterna. Symbolen visar att sorten är skyddad och brott behöver inte begås av misstag.
Ex. Geranium ROZANNE® (’Gerwat’ PBR)
Ex. Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E (‘BLo D’PBR)

En sort där provodling för växtförädlarrätt pågår är skyddad under ansökningstiden. Detta anges genom tillägget PBR-AF (applied for). Detta skrivsätt har vi valt att endast skriva ut på våra egna svenska sorter.
Ex. Sorbus LEGEND® E (’Erik’PBR-AF)

Symbolen PBR talar inte om i vilket/vilka länder sorten har växtförädlarrätt. Detta kan hittas på söksida för växtförädlarrätter.

Frökällor

Frökällor skriver vi med kapitäler om tekniskt möjligt, annars med ett avvikande typsnitt.
Ex. Pinus mugo var. pumilio FK SAUHERAD E

E-plantor

För att tydliggöra att en växt har E-status följs det vetenskapliga namnet av stort E.
Ex. Spiraea betulifolia ’Tor’ E
Ex. Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E (‘BLo D’PBR)
Ex. Pinus mugo var. pumilio FK SAUHERAD E

Serier

Serier är ett marknadsföringsredskap och är oftast kopplade till ett varumärke. Om man vill ange ett full­stän­digt sortnamn rekom­menderar SKUD att serienamnet, precis som Grupp-­namnet, sätts inom paren­tes efter växtens vetenskapliga släkt- eller artnamn.
Ex. Achillea (Desert Eve-Serien) DESERT EVE TERRACOTTA (’Dester’)

Löpande text

Återkommer namnet på en växt flera gånger i löpande text räcker det att sortnamnet (inom enkla anföringstecken) eller varumärket/handelsbeteckningen (i kapitäler) skrivs ut utan upprepande av tecknen ®/™/PBR/ PBR-AF/E.

Skrivsätt svenska namn

Varumärke/handelsbeteckning

För att inte riskera att ett varumärke blir varans generiska beteckning (=sortnamn) och därmed ogiltigt, måste sortnamnet även anges i det svenska namnet, om det inte redan skrivits ut i det vetenskapliga namnet. Om både det vetenskapliga och det svenska namnet finns med på etikett/skylt/text räcker det att sortnamnet (inom parentes) skrivs ut i det vetenskapliga namnet. Det svenska namnet behöver då bara anges med varumärket.
Ex. Lonicera caerulea var. kamtschatica ANJA® E (‘BLo D’PBR), blåbärstry ANJA® E

Om endast det svenska namnet skrivs ut (t ex etikett/skylt/text till privatkonsument), ska sortnamnet stå med inom parantes, med enkla anföringstecken, efter varumärket.
Ex. blåbärstry ANJA® E (‘BLo D’PBR)

Frökällor

För att tydliggöra att det är en frökälla skrivs denna ut även i det svenska namnet. Om både det vetenskapliga och det svenska namnet finns med på etikett/skylt/text räcker det att frökällan står i det vetenskapliga namnet.

För vissa arter av E-plantor kan E:et rymma flera olika frökällor som E-planta valt att inte särskilja, t ex Sorbus intermedia E, oxel E, där frökällorna FK BOCKASKEDE, FK BJÖRKSÄTER, FK NORRKÖPING, FK VÄSBY, FK ROSENDAL ingår. Frökällan skrivs då inte ut vare sig i det vetenskapliga namnet eller i det svenska utan artepitetet följs endast av ett E.
Ex. Sorbus intermedia E, oxel E.

E-plantor

Privatkonsumenter använder främst det svenska namnet. För att markera E-status införs E-beteckning även i det svenska namnet.
Ex. björkspirea ’Tor’ E, svartaronia GLORIE® E (’Elisabeth’ PBR).

Om både det vetenskapliga och det svenska namnet skrivs ut tillsammans, och det finns en handelsbeteckning/varumärke, räcker det att sortnamnet inom parantes skrivs ut inom parantes i det vetenskapliga namnet.
Ex. Aronia melanocarpa GLORIE® E (’Elisabeth’ PBR), svartaronia GLORIE® E.

Löpande text

Återkommer namnet flera gånger i löpande text behöver man inte skriva ut sortnamnet inom parantes efter varumärket varje gång, en gång räcker. Man behöver inte heller upprepa tecknen ®/™/E.

Ansvariga för SvePlantInfo kommer att kontrollera växtförädlarrätter och varumärkesskydd på de växter som finns i deras register. Arbetet beräknas vara klart hösten 2016 och registret kommer sedan att hållas aktuellt. Då blir det alltså enklast att gå in på SvePlantInfo för att kontrollera vad som gäller angående växtförädlarrätt eller varumärkesskydd för olika växter.

Text: Berit Haggren
Källa: LRF Trädgård/Plantskola