Mindre grönyta i allt tätare städer

Människors hälsa och välmående gynnas av stora, bostadsnära grönområden. Idag har 85 procent av dem som bor i svenska städer och tätorter ett grönområde inom 300 meter från bostaden. Men andelen grönyta i den byggda miljön minskar. Det konstateras i en ny rapport från Boverket.

Allt fler flyttar till städerna, något som ställer krav på bland annat bostadsbyggande och service. Det är viktigt att denna utveckling sker på ett hållbart sätt. Bilden är från Kristinebergs strandpark på Kungsholmen i Stockholm.

Grönområden bidrar också till ett bra lokalklimat, bättre luftkvalitet och biologisk mångfald. Stadens natur är lika varierande och artrik som den utanför tätortsgränsen. Dessutom dämpar grönskan buller, och med gröna ytor blir det lättare att ta hand om nederbörd på ett bra sätt.

I rapporten Tillståndet i den byggda miljön ger Boverket, Riksantikvarieämbetet och Socialstyrelsen en bild av tätorternas miljötillstånd, främst utifrån miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. De konstaterar att miljösituationen i våra städer och tätorter är dåligt känd. Det var för att råda bot på detta som myndigheterna år 2010 gemensamt började arbeta med ett uppföljningsprogram för den byggda miljön. Målsättningen är att de i framtiden, genom kontinuerlig insamling av data, bättre ska kunna belysa tätorternas miljötillstånd, lättare kunna följa förändringar och därmed också analysera effekter.

Och mer kunskap om vad som är viktigt för en hållbar utveckling av våra städer och tätorter behövs för att vi framöver ska kunna göra på bästa sätt från början. ”Bebyggelse, mark och infrastruktur måste planeras, utvecklas och förvaltas på ett sådant sätt att resurshushållningen blir god, hälsan och kulturmiljön värnas och utvecklas och miljöbelastningen blir så liten som möjligt” skriver rapportförfattarna.

Text: Berit Haggren

Läs mer i rapporten Tillståndet i den byggda miljön som du kan ladda ner här.